Perhatikeun pupuh di handap ieu!Urang kudu ngabogaan sobat dalit, keur silih tulungan silih titipkeun nya diri ngarah hirup henteu susah. Guru lagu jeung guru wilangan dina pupuh maskumambang di luhur nyaeta?

Perhatikeun pupuh di handap ieu!Urang kudu ngabogaan sobat dalit, keur silih tulungan silih titipkeun nya diri ngarah hirup henteu susah. Guru lagu jeung guru wilangan dina pupuh maskumambang di luhur nyaeta?

  1. 12-i, 6-a. 8-i, 8-a
  2. 5-i, 3-a, 4-i, 4-a
  3. 12-t, 6-n. 8-i, 8-h
  4. 5-it, 3-an, 4-ri, 4-ah
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. 12-i, 6-a. 8-i, 8-a.

Dilansir dari Ensiklopedia, perhatikeun pupuh di handap ieu!urang kudu ngabogaan sobat dalit, keur silih tulungan silih titipkeun nya diri ngarah hirup henteu susah. guru lagu jeung guru wilangan dina pupuh maskumambang di luhur nyaeta 12-i, 6-a. 8-i, 8-a.

Leave a Comment